Lokátory a čo o nich vieme.

Pri tvorbe lokátorovej mapy Slovenska sme sa dozvedeli niekoľko iánformácií, ktoré sa vám pokúsime odovzdať. Lokátor miesta je vlastne iné vyjadrenie presnej polohy miesta na zemeguli v zemepisnom súradnicovom systéme.

Každý lokátor sa skladá zo 6 znakov, prvé dva sú písmená - pre Slovensko je to JN a KN, druhé dva sú číslice a tretie dva sú opäť písmená. Najprv sa budem venovať prvej dvojici písmen. Prvé písmeno je odvodené od svetovej zemepisnej dĺžky miesta podľa nasledujúcej tabuľky A a druhé písmeno je odvodené zo svetovej zemepisnej šírky miesta podľa tabuľky B.

Tabuľka A            Tabuľka B

Západná

dĺžka

180 - 160  A  Južná

šírka

90 - 80  A 
160 - 140 B 80 - 70 B
140 - 120 C 70 - 60 C
120 - 100 D 60 - 50 D
100 - 80 E 50 - 40 E
80 - 60 F 40 - 30 F
60 - 40 G 30 - 20 G
40 - 20 H 20 - 10 H
20 - 0 I 10 - 0 I
Východná

dĺžka

0 - 20 J Severná

šírka

0 - 10 J
20 - 40 K 10 - 20 K
40 - 60 L 20 - 30 L
60 - 80 M 30 - 40 M
80 - 100 N 40 - 50 N
100 - 120 O 50 - 60 O
120 - 140 P 60 - 70 P
140 - 160 Q 70 - 80 Q
160 - 180 R 80 - 90 R

Takže miesto ležiace na 18° východnej dĺžky a 49° severnej šírky (niekoľko kilometrov severne od Trenčína) bude mať prvé dve písmená svojho lokátora "JN" ("J" - miesto leží medzi 0° a 20° východnej dĺžky (tabuľka A), "N" - miesto leží medzi 40° a 50° severnej šírky (tabuľka B)).

Každý takýto štvorec (napr "JN") je rozdelený na 100  menších, ktoré sú určené druhou dvojicou znakov - číslic. Keď si rozdelíte v mape všetky strany tohto štvorca (ktorý je vymedzený napr. rovnobežkami 40° a 50° severnej šírky a poludníkmi 0° a 20° východnej dĺžky) na desať častí a tieto úsečky označíte podľa nasledujúceho obrázka, dostanete schému, ako sa odvodzujú druhé dva znaky (číslice) lokátora. Prvá číslica je pre vodorovné delenie a druhá pre zvislé delenie. Číslovanie začína 0 a končí 9 a čísluje sa od ľava do prava pre prvú čislicu lokátora a zdola nahor !! pre druhú číslicu lokátora. Miesto s lokátorom "JN90" je v pravom dolnom rohu štvorca "JN" a miesto s lokátorom "JN09" je v ľavom hornom rohu štvorca "JN".

Takže, keď veľký štvorec (napr "JN") má rozmery 10° zemepisnej šírky a 20° zemepisnej dĺžky, stredný štorec (napr "JN98") má rozmery 1° zemepisnej šírky a 2° zemepisnej dĺžky. Aj tak tento strený štvorec je ešte veľká plocha a preto sa delí na ďalších 576 štvorcov, ktoré majú 6-znakový lokátor.

U tretej dvojice znakov - písmen platia presne tie isté pravidlá ako u číslic (druhých dvoch znakov) len s tou zmenou, že štvorec sa nedelí na 10 číslic ale 24 písmen - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. To znamená že, opäť rozdelíme strany štvorca (napr "JN98") tentoraz na 24 častí. Prvý znak je pre vodorovné delenie a druhý znak je pre zvislé delenie. Značí sa od ľava do prava pre prvé písmeno a zdola nahor !! pre druhé písmeno. Miesto s lokátorom "JN98XA" je v pravom dolnom rohu štvorca "JN98" a miesto s lokátorom "JN98AX" je v ľavom hornom rohu štvorca "JN98".

Na záver sa chcem podakovať Daewoo-vi Trenčín za cenné rady, ktorými pomohol ku vzniku tohto príspevku a venovať tichú spomienku K1-Petrovi Nová Dubnica, bez ktorého materiálov, nejaký čas ležiacich v skrini a zaprášených, by tento príspevok nevznikol.

© Pupáčik 2002