Každý CB-čkár, či už začínajúci alebo skúsený potreboval pri naladení svojej antény merač činiteľa stojatých vĺn, ľudovo nazývaný PSW-meter. Úlohou tohto prístroja je pomôcť osobe ladiacej CB anténu tak, aby čo najmenšie množstvo vysielanej energie sa vracalo naspäť do rádiostanice a tým aby bol vysielaný výkon čo najmenej tlmený.

        Pri vysielaní energia postupuje doprednou vlnou až do antény. Pri nie celkom ideálne naladenej anténe sa časť tejto energie odrazí a vracia naspäť odrazenou vlnou. SWR-meter nám namerá hodnoty napätí( Uf a Ur ) priamo úmerné amplitúdam doprednej a odrazenej vlny. Ich pomer r = Ur/Uf zodpovedá činiteľu odrazu. Činiteľ stojatých vĺn (ČSV) sa počíta z hodnôt Uf a Ur kde ČSV = (Uf + Ur) / (Uf - Ur) alebo pomocou činiteľa odrazu ČSV = (1+r) / (1-r) .

        Na schéme merača SWR vidíme, že sa skladá zo smerového vedenia, zapojeného medzi zdroj signálu - vysielač a záťaž - anténu. Obe vedľajšie smerové vedenia sú na začiatkoch spojené cez odpory so zemou a na koncoch sú usmerňovacie diódy a filtračné kondenzátory. Odpory predstavujú menovitú záťaž jednej strany smerového vedenia. Kondenzátory sú keramické, pre vyššie frekvencie (VKV) sa používajú kondenzátorové priechodky. Diódy použijeme germaniové (GA 201 - 206 ), pretože majú menší úbytok napätia ako kremíkové, a preto sú na detekciu malých vf signálov vhodnejšie.

        Smerové vedenie je realizované na jednostranne plátovanej doske plošných spojov ako páskové vedenie (strip-line). Súčiastky pripájkujeme priamo na spoje. Stredné vývody a uzemnovacie skrutky konektorov pripájkujeme tiež priamo do dosky plošných spojov. Odpory sú miniatúrne, uhlíkové alebo kovové o hodnote 100 - 120 Ohm, kondenzátory môžu mať hodnoty 1 - 10 nF. Ručičkové meradlo môže mať citlivosť 50 - 200 uA a potenciometer podľa meraných výkonov a citlivosti meradla 10 - 100 kOhm s lineárnym priebehom.

        Pomôcka pre naciachovanie stupnice je tu, schéma SWR merača je tu, plošný spoj je tu a rozloženie súčiastok je tu.

        Takéto merače PSW dodávajú pod svojou značkou mnohí výrobcovia a dodávatelia CB techniky:

Niektoré firmy predávajú SWR meter doplnený o meranie výkonu. Jeho schéma je tu. Pri ciachovaní výkonu je vhodné mať rádiostanicu s meniteľným výstupným výkonom a ešte jeden SWR meter s meraním výkonu. Pomerným meraním sa potom dá ociachovať stupnica Vášho SWR metra. Takéto SWR-metre sú:

© Pupáčik 7.2001 podľa AR A 3/92